artykuł nr 1

7/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
7/2014
2
Rodzaj dokumentu
Wniosek
3
Temat dokumentu
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
4
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu, składowaniu i transporcie odpadów w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 159.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki 2142/1, 2143/2, 2145/3
obręb Kłomnice,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.7.2014
8
Dokument wytworzył
Jacek Frymus
ul. Częstochowska 159
42-270 Kłomnice
9
Data dokumentu
24.10.2014r.
10
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11
Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie dotyczy
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Nie dotyczy
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
05.11.2014r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
18
Uwagi