artykuł nr 1

8/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
8

2
Zakres przedmiotowy wniosku
Budowa stacji paliw i LPG wraz ze stanowiskami wymiany opon i mycia pojazdów zlokalizowanej w Kłomnicach przy ulicy Zachodniej, działka nr 3, obręb Kłomnice
3
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.2.2013
4
Data złożenia
03.12.2013 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

F.H. KRAK-POL Dariusz Krakowiak,
ul. Częstochowska 132, 42-270 Kłomnice
 


6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. kopia mapy ewidencyjnej
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
3. wypis z ewidencji gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Kłomnice
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
brak
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
brak
12
Uwagi
brak