artykuł nr 1

5/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
5
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Przedsięwzięcie polegające na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Garnek, przy ul. Głównej.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.6.2013
4
Data złożenia
21.03.2013 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
ATMOTERM- EKOURBIS Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1/3, 42- 200 Częstochowa- pełnomocnik firmy Przedsiębiorstwo P.H.U. "KVADRAT" Robert Bilecki, Wojnowice 105 a, 97-540 Gidle
 

6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. kopia mapy ewidencyjnej
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
3. wypis z ewidencji gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Kłomnice
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
brak
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
brak
12
Uwagi
brak