artykuł nr 1

7/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
7
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Przedsięwzięcie polegające na
składowaniu i sortowaniu metali żelaznych i nieżelaznych, w miejscowości Zdrowa, ul. Kłomnicka 85A
3
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.1.2013
4
Data złożenia
20.09.2013 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)


Rafał Cubała, ul. Kłomnicka 85A, 42-270 Zdrowa

 

6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. kopia mapy ewidencyjnej
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
3. wypis z ewidencji gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Kłomnice
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
brak
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
brak
12
Uwagi
brak