artykuł nr 1

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych
 
    Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w dniu 31 października 2013 roku o godz. 15.00 zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2014.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie (tj. od 21 października 2013 roku do 31 października 2013 roku) nie wniesiono uwag do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2014 zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Kłomnice na najbliższym jej posiedzeniu.