artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
 
WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2014
 
I. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 21 października 2013 roku do 31 października 2013 roku w godzinach od 8.00 do 15.00. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłomnicach, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.
Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście w pok. 209 ( II piętro) Urzędu Gminy w Kłomnicach lub pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl do dnia 31 października 2013 roku  do godz. 15.00 na  załączonym formularzu.
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi Pani Katarzyna Duda.
IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.