artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice

 

OR.0050.96.2013
 
ZARZĄDZENIE NR 96/2013
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia 26 sierpnia 2013r. 
 
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice 
 
 
 
 Na podstawie art.5a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.z 2013r.,poz.594 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice.
 
Wójt Gminy zarządza co następuje:
 
§ 1.Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie gminy Kłomnice wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie głosowania na zebraniu wiejskim.
 
§ 3.Konsultacje obejmują obszar całej gminy.
 
§ 4. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 02 września 2013r.,a zakończenia 30 września 2013r.
 
§ 5. Projekt uchwały wraz z załącznikiem o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie bip Urzędu Gminy Kłomnice w zakładce konsultacje.
 
§ 6. Uwagi i wnioski do projektu uchwały ,o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia można składać drogę mailową na adres ug@klomnice.pl lub w formie pisemnej w urzędzie gminy pokój 
nr 4 .Osobą odpowiedzialna jest Pani Jolanta Bieda insp.ds.obsługi rady gminy.
 
§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Projekt statutu142 KB
Projekt uchwały80 KB