artykuł nr 1

NABÓR KANDYDATÓW NA DWA STANOWISKA ANIMATORA W KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W RZERZĘCZYCACH

WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA DWA STANOWISKA ANIMATORA
W KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
W RZERZĘCZYCACH
W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

 

 
I.  Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, posiadający stosowne uprawnienia).
5. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji.
II. Podstawowe zadania animatora:
1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
2. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
3. współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
4. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
5.  organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;
III.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe  w przypadku posiadania stażu pracy.
5. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
7. Referencje w przypadku posiadania.
8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
9. Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie / dowód osobisty.
10. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. (zał. nr 1) 
11. Program planowanych działań animatora. (zał. nr 2)
 IV.  Informacje dodatkowe:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Zawiązkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (I umowa zlecenie obejmująca min. 40 h zajęć miesięcznie).
2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy w Kłomnicach (II umowa zlecenie obejmująca min. 40 h zajęć miesięcznie).
3. Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.
4. Planowany okres zatrudnienia: 8 miesięcy od 1 kwietnia do dnia 30 listopada 2013r.
5. Praca również w soboty i niedziele.
6. Więcej informacji o projekcie na stronie www.szs.pl w zakładce – programy.
V. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, w terminie do 29.01.2013r. z adnotacją: Nabór na stanowisko animatora w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Rzerzęczycach w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów. Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji, lista kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.klomnice.pl).
Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach projektu pilotażowego „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012”