artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.03.2012r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kłomnice, dnia 2012-03-01
GKIO-OŚ.6220.1.2012  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 01.03.2012r.


Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) oraz art. 10 § 1 kpa Urząd Gminy Kłomnice zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Wojciecha Demarczyk, zam. ul. Leśna 11, 42-700 Lubliniec,  działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg  w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce-Kuchary gmina Kłomnice i Mstów uszkodzonej w wyniku powodzi.
Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, w godzinach pracy urzędu tj. pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30, pokój 205. Informujemy również, iż można się wypowiedzieć co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Wójt Gminy Kłomnice

  mgr Adam Zając