artykuł nr 1

5 obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.02.2012r.

 Kłomnice, dnia 2012-02-14

 

GK.6220.6.8.2012

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 14.02.2012

 

 

Działając na podstawie art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) Urząd Gminy Kłomnice

 

Zawiadamia

 

strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie drogi gminnej na długości odcinka ~ 1,68 km w miejscowości Jamrozowizna

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 205,  w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut urzędu w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 kpa

 

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

 

mgr Adam Zając