artykuł nr 1

Zakończenie konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w dniu 12.11.2012r o godz. 15.00 zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi i Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

W wyniku konsultacji społecznych w sprawie w/w projektu wpłynęły dwie opinie:
1.   Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice: „ prosimy o zwrócenie uwagi na pracę z dziećmi i młodzieżą w organizacjach pozarządowych, w jakiej formie się odbywają, czego dotyczą, kto jest opiekunem, cykliczność pracy, rozpoznawalność w regionie, sukcesy”;
2.   Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Kłomnicach: „ Oddział Rejonowy PZERiI w Kłomnicach otrzymywał dotacje na działalność Statutową od 2003r. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło w znacznym stopniu rozszerzyć i wzbogacić działalność naszego Związku. Współpraca z Wójtem Gminy układa się bardzo dobrze. Do projektu Programu Współpracy Gminy Kłomnice nie wnosimy zastrzeżeń”.
Projekt Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2013 zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Kłomnice na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Załączniki:
Zgłoszone opinie79 KB