artykuł nr 1

9_ obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2010

Kłomnice, dnia 2010-06-22

 

 

GK. 7638/3-10/2010

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 22.06.2010

 

Stosownie do art. 74ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) oraz art.
10 § 1 kpa Urząd Gminy Kłomnice zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku
Przedsiębiorstwa Konsultacyjno – Doradczo -Usługowego „WODREX”, posiadającego pełnomocnictwo Wójta Gminy Kłomnice do reprezentowania we właściwych urzędach terenowych w sprawach związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, decyzji pozwolenia na budowę oraz innych instytucjach z którymi wymagane są uzgodnienia dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Kłomnice.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice,  w godzinach pracy urzędu, pokój 205. Informujemy również, iż można się wypowiedzieć co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie od 22.06.2010 do dnia 14.07.2010.

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając

 

 

Kopia

a/a