artykuł nr 1

Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada

Kłomnice, dnia 20.08.2013r.

GKIO-OŚ.6220.22.2012

 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 33 ust 1 z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Urząd Gminy Kłomnice informuje o:

postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

na budowie fermy brojlerów składającej się z 4 kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 61/4, 61/6, 62/2, 63/2 we wsi Zawada gm. Kłomnice

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Stanisława Piecha,  ul. Projektowana 14, 42-270 Kłomnice
  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kłomnice.
  3. Organy właściwe do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko i zakresu raportu to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Częstochowie.
  4. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Wójt Gminy Kłomnice.
  5. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
  6. Informuje się o:

-  możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, II piętro, pokój 205, tel. (034) 3281-122 wew. 122

-  możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – czwartek 7:30 do 15:30, piątek 7:30-15:00

 

Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Urząd Gminy Kłomnice

 

Wójt Gminy Kłomnice

Mgr Adam Zając

 

 

 

 

Dostępne kategorie:
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice
Rok 2023 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2022 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie
Udział społeczeństwa
Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Inne informacje