artykuł nr 1

2. Raport o oddziaływaniu na śrosowisko - elektrwnia wiatrowa typ NORDTANKN o mocy znamionowej 130 KW w skrzydlowie

Lp

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo – geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

Numer wpisu

1

2

Nazwa dokumentu

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, typu NORDTANKN o mocy znamionowej 130 KW w Skrzydlowie, na działce oznaczonej nr 1222 w ewidencji gruntu, obręb Skrzydlów, 42-270 Kłomnice

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zakres raportu zawiera:

1) Opis planowanego przedsięwzięcia:

a)   Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

b) Główne cechy charakterystyczne procesów zachodzących na terenie zakładu

c)   Przewidywane wielkości emisji, źródła emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

2) Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

3) Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami,

4) Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

5) Analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie,

6) Uzasadnienie wybranego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko,
a przede wszystkim na:

a)   Ludzi, zwierzęta, rośliny wodę i powietrze

b) Powierzchnię ziemi i krajobraz

c)   Dobra materialne

d) Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków

e)   Wzajemne oddziaływanie między ww. elementami

7) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000

8) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i  długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) Istnienia przedsięwzięcia,

b)   Wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji

9) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniająca wymagania o których mowa w art. 143 ustawy – Prawo ochrony Środowiska

10)   przedstawienie zagadnień w formie graficznej

11)   analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

12)   przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji,

13)   streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

14)   nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

15) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

4

Data sporządzenia dokumentu

Sierpień 2007

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

P.P.H. WERITAS

Zdzisław Kluska

Ul. Gomoliszewskiego 4

42-200 Częstochowa

6

Wykonawca dokumentu ( w tym REGON)

 

mgr inż. Władysław Cyza

 

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice pokój 205

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

 

 

 

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

brak

11

Uwagi

brak