artykuł nr 1

Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.04.2024

Zarządzenie Nr 47/2024
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2024r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 501/XLIV/2023 z dnia 21.12.2023r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2024 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.185) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  W związku:

 - decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.6.2024 z dnia 05.04.2024r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 4 140,00zł przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania,

- pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.804.3.2024 z dnia 2 kwietnia 2024r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 85 000,00zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,

- pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.803.1.2024 z dnia 26 marca 2024r w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 44 654,00zł przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r,

a także bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2024 rok.

§ 2. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  148 107,00zł

- zwiększenie wydatków  148 107,00zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik112 KB