artykuł nr 1

Zarządzenie nr 185/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2024

Zarządzenie Nr 185/2023
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie oddania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń w budynku w Konarach na cele świetlicy oraz w Rzerzęczycach na cele klubu seniora na okres do 31.12.2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Oddać w bezpłatne użytkowanie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa ul. Łąkowa 1, na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. część budynku w Konarach ul. Łąkowa 2,  położonego na działce nr ewid 559/7 o pow. 0,0935 ha, obręb geodezyjny 0005-Konary, k. m. 1, stanowiącej własność Gminy Kłomnice na podstawie KW CZ1C/00084825/3, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu seniora i świetlicy środowiskowej.

§ 2. Oddać w bezpłatne użytkowanie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa ul. Łąkowa 1, na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. część budynku w OSP Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska, położonego na działce o nr ewid. 9626 o pow. 0,4405 ha, obręb geodezyjny 0016-Rzerzęczyce, k.m.12, stanowiącej własność Gminy Kłomnice na podstawie księgi wieczystej CZ1C/00082735/, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu seniora.