artykuł nr 1

Zarządzenie nr 150/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.09.2023

Zarządzenie Nr 150/2023
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 394/XLVIII/2022 z dnia 20.12.2022r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2023 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.10.2023 z dnia 15 września 2023r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2023 rok o kwotę 2 600,00zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2023 rok.

 

§ 2. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  52 754,37zł

- zwiększenie wydatków  52 754,37zł.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik109 KB