artykuł nr 1

Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.03.2023

Zarządzenie Nr 47/2023

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 01.03.2023

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 38/2023 z dn. 24.02.2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2023

 

Na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 388/XLVII/2022 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Wójt Gminy Kłomnice,

zarządza co następuje:

§1

1. W zarządzeniu Nr 38/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dn. 24.02.2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2023 wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1 W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2023, udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

 

L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Proponowana kwota

1

Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy Pogoń 1947 Kłomnice

41 000,00

2

Stowarzyszenie Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie

18 000,00

3

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzęczyce

26 000,00

4

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu w Garnku

15 000,00

 

Razem

 

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Uzasadnienie55 KB