artykuł nr 1

Zarządzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2023

Zarządzenie Nr 44/2023

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 28.02.2023

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Kłomnice w 2023 roku

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), art. 51a – 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 t.j.).

 

Wójt Gminy Kłomnice,

zarządza co następuje:

 

§1

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Kłomnice w 2023 roku, przyznaje się dotacje dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin „Razem przez Świat” w kwocie 87 300 zł.

 

2. Oferta w/w organizacji pozarządowej została wybrana, ponieważ spełniła warunki Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach pomocy społecznej,  prowadzi działalność statutową w zakresie pomocy społecznej oraz zyskała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.