artykuł nr 1

Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.02.2023

Zarządzenie Nr 40/2023
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 9.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130 poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r.; zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony do 3 miesięcy tj. 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. pomieszczenia o pow. ogółem 147,52 m2 znajdujące się w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 9 na działce oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 3086/1 o pow. 0,1888 ha, obręb geodezyjny Garnek, księga wieczysta CZ1C/00085158/3, do współkorzystania dla: Klubu Seniora w Garnku, z programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.