artykuł nr 1

Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.02.2023

Zarządzenie Nr 36/2023
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie wynajmu lokalu z najmem socjalnym na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 237/XXVII/2021 z dnia 26.03.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2021, poz. 2324 z dnia 1kwietnia 2021 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wynajmuje się lokal z najmem socjalnym położony w Garnku ul. Główna 5 d/2, o pow. użytkowej 32,50 m2 znajdujący się na działce o nr ewidencyjnym 118/22 o pow. 0,1479 ha, księga wieczysta CZ1C/00120512/1, na czas oznaczony do 3 lat.

§ 2. Wynajmuje się w/w lokal na rzecz P. Elżbiety Stobieckiej, Eweliny Stobieckiej, Brayanowi Czapli, na czas oznaczony do 3 lat, z czynszem ustalonym zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.