artykuł nr 1

Protokół Nr LI.2023

OR-RG.0002.3.2023

Protokół Nr LI.2023
z LI sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 14.03.2023r. 

 

LI sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 14.03.2023r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył LI sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Larę, , Skarbnika Gminy p. E. Dąbrowską, radcę prawnego, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, p. J. Miarzyńskiego Wicestarostę Częstochowskiego oraz Sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich.  

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nieobecność usprawiedliwiona:

 1. Jarosław Łapeta
 2. Małgorzata Nalewajka

 

Ad. pkt. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok – uchwała. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

 informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3.

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (13„za”) przyjęli porządek obrad.

Ad. pkt.  4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że protokół z L Sesji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w  biurze Rady Gminy. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z L sesji Rady Gminy.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4.

 

Ad. pkt. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1) Andrzej Wilk

2) Marek Szymczak

3) Wojciech Szymczyk

Przystąpiono do głosowania.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

 

Ad. pkt. 6

 Brak.

Ad. pkt. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2023 rok. 

Radny Wojciech Szymczyk z Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały - zał. nr 6 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy p. Ewa Dąbrowska omówiła odczytany projekt.

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok  – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny Radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 8a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice.

Radny  Marek Szymczak – odczytał w/w projekt – załącznik  nr. 8 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy p. B. Lara. Pytań do projektu uchwały nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

 

Ad. pkt. 9

Zastępca Wójta p. A. Śliwakowski przekazał informacje z bieżącej działalności i prowadzonych inwestycjach m.in. o trwających pracach przy budowie budynku klubowego dla GLKS
w Kłomnicach oraz termomodernizacji zespołu sportowego w msc. Kłomnice, na który pozyskano dofinansowanie z programu Polski Ład oraz o robotach budowlanych związanych
z ”Dostosowaniem oddziałów przedszkolnych do wymagań przeciwpożarowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej w Rzerzęczycach”.

Ad. pkt. 10

Głos zabrał Wicestarosta Jan Miarzyński informując o pracach związanych z realizowaną inwestycją na drodze Rzerzęczyce-Skrzydlów-Krasice. Złożył gratulacje za zdobycie Statuetki Starosty Częstochowskiego „ Za zasługi dla powiatu” dla laureatów  z terenu gminy Kłomnice tj. w kategorii „Przedsiębiorczość” oraz w kategorii „inne szczególne osiągnięcia
i wydarzenia”.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Sołeckiej Nieznanice wyrażając podziękowanie
w imieniu seniorów za utworzenie klubów na terenie gminy Kłomnice.

 

Ad. pkt. 11.

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady LI sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z LI Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

J. Kwarciak

Załączniki:
protokoły głosowań493 KB