artykuł nr 1

Uchwała Nr 419/LI/2023 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2023

Uchwała Nr 419/LI/2023
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice

Na podstawie art.35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.40), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice,

Rada Gminy Kłomnice,
uchwała co następuje:

§ 1. Uchwalić Statuty Sołectw:

1) Adamów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Bartkowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Chmielarze w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4) Chorzenice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Garnek w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) Karczewice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Kłomnice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Kuźnica w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

9) Konary w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

10) Lipicze w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

11) Michałów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

12) Michałów Rudnicki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,

13) Nieznanice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,

14) Niwki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,

15) Pacierzów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,

16) Rzeki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,

17) Rzerzęczyce w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,

18) Skrzydlów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,

19) Śliwaków w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,

20) Witkowice w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,

21) Zawada w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,

22) Zdrowa w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,

23) Zberezka w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy
Nr  233/XXVIII/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice.

§ 3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej, która upływa w 2023 roku, ulega przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
ZałącznikiMB