artykuł nr 1

Protokół Nr XLIV.2022

OR-RG.0002.10.2022

Protokół Nr XLIV.2022
z XLIV  sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 18.10.2022r.

XLIV sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 18.10.2022r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr. 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 14:30.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XLIV sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. Piotra Juszczyka, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Larę, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. E. Recha, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nieobecni:

 1. Tomasz Bartnik

Ad. 3

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach,
  2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
  3. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,
  5. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pacierzów,
  6. rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice,
 1. rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Do powyższego porządku obrad Wójt Gminy zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 9a tj. podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.

 

Przeprowadzono głosowanie nad wprowadzeniem zaproponowanej zmiany w porządku obrad

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 3

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (14„za”) przyjęli porządek obrad.

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek poinformował, że protokół z XLIII Sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Anna Koza

2)   Jarosław Łapeta

3)   Andrzej Wilk  

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

Ad. 6

Nie było interpelacji ani zapytań.  

Ad. 7

Przewodniczący p. Bartłomiej Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.

Radny Jarosław Łapeta– odczytał w/w projekt – załącznik 7 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach w dochodach i wydatkach.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. 

Ad.8

Przewodniczący przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.

Radna Anna Koza – odczytała w/w projekt – załącznik 9 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując, że zmiany w budżecie muszą znaleźć odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o braku zmian w przedsięwzięciach. Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. 

 

Ad. 9a

Punkt wykreślony z porządku obrad.

Ad. 9b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.

Radny Andrzej Wilk – odczytał w/w projekt – załącznik 11 do protokołu.

Głos zabrał p. Dawid Smolarek Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska omawiając projekt uchwały. Pytań nie było

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice – protokół z głosowania stanowi zał. nr 12 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie  – jak w załączeniu. 

Ad. 9c

Przewodniczący przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radny Jarosław Łapeta odczytał w/w projekt – załącznik 13 do protokołu.

Projekt uchwały omówił  Kierownik p. Dawid Smolarek, nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. 

Ad. 9d

Przewodniczący przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Radna Anna Koza odczytała w/w projekt – załącznik 15 do protokołu.

Projekt uchwały omówił  Kierownik p. Dawid Smolarek informując, że działka znajduje się w obrębie Bartkowice i będzie wykorzystywana do celów rolnych, nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat  – protokół z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. 

Ad. 9e

Przewodniczący przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pacierzów.

Radny Andrzej Wilk odczytał w/w projekt – załącznik 17 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pacierzów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. 

Ad. 9f

Przewodniczący przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice,

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski odczytał stanowisko w sprawie  rozpatrzenia wniosku - załącznik nr 19 do protokołu

Radny Jarosław Łapeta odczytał w/w projekt – załącznik 20 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. 

Ad. 9g

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek  przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski odczytał stanowisko w sprawie  rozpatrzenia petycji - załącznik nr 22 do protokołu

Radna Anna Koza odczytała w/w projekt – załącznik 23 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy – protokół z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. 

 

Ad. 10

Wójt zabrał głos przedstawiając najważniejsze informacje dotyczące inwestycji, które realizowane są na terenie gminy m.in. termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej, budowa budynku sportowego, remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Kłomnicach. Poinformował również o podpisaniu umowy na budowę drogi Akacjowej
w Bartkowicach.

Ad.11

Głos zabrał Wicestarosta p. Jan Miarzyński informując o transporcie publicznym oraz
o inwestycjach realizowanych na terenie gminy Kłomnice przez powiat Częstochowski m.in. o zakończeniu scalenia w Zawadzie, Zberezce i Śliwakowie  o zakończeniu inwestycji na skrzyżowaniu w Skrzydlowie realizowane zadanie było nakierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Następnie p. Miarzyński poinformował iż w czerwcu rozpoczęto prace do scaleń w Garnku, Karczewicach i Chmielarzy.

Głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice dziękując pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pracę włożoną w realizację wniosków o dodatek węglowy, poinformował, że wnioski złożone w sierpniu już zostały wypłacone. Złożył również podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniu „Święta Pszczoły i Ziemniaka”. Wójt poinformował o możliwości wzięcia udziału w zbiórce darów dla Polaków mieszkających na kresach wschodnich.

Ad. 12

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący p. Bartłomiej Żurek  podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XLIV Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

J. Kwarciak

 

 

 

 

Załączniki:
protokoły głosowańMB