artykuł nr 1

Protokół Nr XLI.2022

OR-RG.0002.7.2022

Protokół Nr XLI.2022
z XLI  sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 21.06.2022r.

XLI sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 21.06.2022r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 11:30

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XLI sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Larę, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. B. Łasińską, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie Wójt Gminy Pan Piotr Juszczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Bartłomiej Żurek wręczyli legitymację Pani Agacie Sojda, która została wybrana w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 14 maja 2022 Sołtysem Sołectwa Karczewice.

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XL Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Raport o stanie gminy Kłomnice za 2021 r.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2021 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
 4. przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.,
 2. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,
 1. Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 – uchwała
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki w obrębie Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej,
 2. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kłomnice na rok szkolny 2022/2023, 
 3. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Lipicze,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice,
 6.  ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,
 7.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz  wynagrodzenia za inkaso,
 8. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP,  z terenu Gminy Kłomnice, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 

 1. Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 3. Wolne wnioski i komunikaty.
 4.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

Do powyższego porządku obrad nie było żadnych zmian wobec czego przystąpiono do głosowania.  

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 3

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (11„za”) przyjęli porządek obrad,

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokoły z XXXIX, Sesji oraz z XL Nadzwyczajnej Sesji były wyłożone w biurze Rady Gminy oraz są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XL Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Wanda Kusztal

2)   Anna Koza

3)   Paweł Kowalik

Przystąpiono do głosowania.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

Ad. 6

Nie było interpelacji ani zapytań.  

Ad. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do pkt. Raport o stanie gminy Kłomnice za 2021 r. Poinformował jakie zasady musieli spełnić mieszkańcy, aby wziąć udział w debacie. Z uwagi na brak zgłoszeń w debacie głos będą mogli zabrać tylko radni.

Głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr Juszczyk przybliżył zakres Raportu o stanie gminy. Raport objął podsumowanie działalności wójta – w  szczególności realizację polityk, przedsięwzięć.

ad 8. Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2021 r.

W debacie udział wzięli radni: p. Tomasz Bartnik pytając o zaległości w gospodarce odpadami na dzień 31.12.2022r.  p. Kazimierz Wilkoszewski, zapytał o pozyskane środki zewnętrzne w 2021 r. p. Tomasz Igielski zapytał o dostosowanie szkół do wymogów ppoż. oraz o częstotliwość odbiorów odpadów komunalnych oraz o gazyfikację naszej gminy, p. M. Szymczak o pozyskane fundusze na 2022 r. następnie p. S. Matuszczak zapytał o wpływy z podatku od środków transportu oraz o ilość zarejestrowanych pojazdów, radny W. Szymczyk zapytał o organizację transportu publicznego oraz o pozyskiwane środki na ten cel. Na wszystkie zadane pytania szczegółowo odpowiedział Wójt Gminy Kłomnice oraz Skarbnik Gminy oraz  kierownicy referatów p. D. Smolarek p. M. Bąk 

 

ad. pkt 9

Przewodniczący przeszedł do omawiania pkt.” Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.” – projekt uchwały zał. nr 7 do protokołu

Radna W. Kusztal – odczytała projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8 do protokołu.

- za udzieleniem wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice – 11 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że Wójt otrzymał od Rady Gminy Kłomnice wotum zaufania za 2021 rok podejmując bezwzględną większością głosów stosowną uchwałę.

Głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice p. P. Juszczyk dziękując radnym za udzielenie wotum zaufania.

ad. pkt 10a)

W pkt 10a) Skarbnik Gminy p. E. Dąbrowska odczytała Uchwałę nr 4200/VI/60/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – pozytywna opinia (załącznik 9 do protokołu).

ad. pkt 10b)

Następnie w pkt 10b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. P. Kowalik odczytał opinię o wykonaniu budżetu Gminy Kłomnice za 2021rok oraz wniosek o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium. Opinia oraz wniosek zostały pozytywnie rozpatrzone (załącznik 10 do protokołu).

ad. pkt 10c)

W pkt 10c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. P. Kowalik odczytał Uchwałę nr 4200/VI/104/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłomnice, która została pozytywnie zaopiniowana (załącznik 11 do protokołu).

ad. pkt 10d)

Pkt. 10d) Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa p. T. Bartnik odczytał wniosek stałych komisji Rady Gminy w spawie przedstawionego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Stałe komisje Rady Gminy nie wniosły uwag dotyczących wykonania z budżetu gminy za 2021 rok (załącznik 12 do protokołu).

 

ad. pkt 11a)

Radny P. Kowalik – odczytał projekt uchwały w sprawie Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – zał. 13 do protokołu.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy obecni radni tj. 11 osób.

Protokół z głosowania  stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. 11b

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice. Projekt odczytała Radna A. Koza  (załącznik 15 do protokołu).

Po odczytaniu Przewodniczący zapytał obecnych radnych czy mają uwagi do projektu uchwały. Do projektu uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 11 radnych

- przeciw – głosowało 0 radnych

- wstrzymało się  - 0 radnych

Protokół z głosowania  stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosów za.

Rada Gminy Kłomnice jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Kłomnice absolutorium za 2021 rok. Gratulacje Wójtowi złożył przewodniczący Rady  następnie w ramach podziękowań za udzielone absolutorium głos zabrał Wójt Gminy Kłomnice p. P. Juszczyk.

Posiedzenie opuścił radny Adam Derda.

 

Ad. 12

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.

Radna w. Kusztal – odczytała w/w projekt – załącznik 17 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach w dochodach i wydatkach.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. 

Ad.13a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki w obrębie Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej.

Radny P. Kowalik  – odczytał w/w projekt – załącznik 19 do protokołu.

Głos zabrał p. Dawid Smolarek – Kierownik omawiając szczegółowo projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały– protokół z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 13b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w gminie Kłomnice na rok szkolny 2022/2023.

Rada A. Koza– odczytała w/w projekt - załącznik nr 21 do protokołu.

Głos zabrał p. Robert Gonera – Kierownik ZEAS omawiając projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 22 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 10 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 13c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Lipicze.

Radna W. Kusztal – odczytała projekt uchwały.– zał. 23 do protokołu

Przewodniczący poinformował, że powyższy projekt był szczegółowo omawiany na komisji Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu.

za – 10 głosów

przeciw –0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 13d

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Radny P. Kowalik – odczytał projekt uchwały .– zał. nr 25 do protokołu

Przewodniczący poinformował, że powyższy projekt był szczegółowo omawiany na komisji Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 26 do protokołu.

za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 13e

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

Radna A. Koza – odczytała projekt uchwały .– zał. nr 27 do protokołu

Przewodniczący poinformował, że powyższy projekt był szczegółowo omawiany na komisji Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 28 do protokołu.

za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 13f

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

Radna W. Kusztal  – odczytała projekt uchwały .– zał. nr 29 do protokołu

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała jest związana z wyborami uzupełniającymi Sołtysa w Sołectwie Karczewice.

 Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 30 do protokołu.

za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 13g

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opat lokalnych oraz wynagrodzenia z inkaso.

Radny Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała jest związana z wyborami uzupełniającymi Sołtysa w Sołectwie Karczewice.

 P. Kowalik – odczytał projekt uchwały – zał. nr 31 do protokołu

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 32 do protokołu.

za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 13h

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP,  z terenu Gminy Kłomnice, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Rada A. Koza – odczytała projekt uchwały .– zał. nr 33 do protokołu

Ponieważ uchwała była szczegółowo omawiana na komisji nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 34 do protokołu.

za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 3 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 14

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski odczytał stanowisko w sprawie  rozpatrzenia skargi dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia w ramach programu wymiany pieców w latach 2017-2019 - załącznik nr 35 do protokołu.

Radna W. Kusztal   – odczytała projekt uchwały – zał. nr 36 do protokołu.

W powyższej sprawie nikt nie zabrał głosu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 37 do protokołu.

za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Ad. 15

Wójt  Gminy Kłomnice poinformował, że informacja sesyjna zostanie przekazana do protokołu – zał. 38

Ad. 16

Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr Juszczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy P. Bartłomiej Żurek wręczyli puchary oraz dyplomy na ręce Sołtysów Sołectw, które brały udział w zawodach o puchar Wójta w strzelaniu pneumatycznym.   Protokół z zawodów odczytał radny S. Matuszczak.  

Ad. 17

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XLI Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

J. Kwarciak

 

 

Załączniki:
Protokoły z głosowańMB