artykuł nr 1

Protokół Nr XL.2022

OR-RG.0002.6.2022

Protokół Nr XL.2022
z XL Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 23.05.2022r. 

XL Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 23.05.2022r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XL sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika Gminy p. E. Dąbrowską, oraz kierowników referatów.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Spóźnienie:

 1. Paweł Kowalik

Nieobecność

 1. J. Łapeta
 2. M. Nalewajka
 3. A. Wilk

Ad. pkt. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
 6. Zmiana Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania drogowego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP1029 S w msc. Karczewice (na długości ok. 150m)’.
 8. Wolne wnioski i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad nie było zmian więc przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3.

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (11„za”) przyjęli porządek obrad.

Ad. pkt. 4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1) Adam Derda

2) Stanisław Matuszczak

3) Tomasz Igielski

Przystąpiono do głosowania.

Za – 11 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4.

Do obrad dołączył Radny Paweł Kowalik.

Ad. pkt. 5

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Radny T. Igielski– odczytał w/w projekt – załącznik 5 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Ewa Dąbrowska. Pytań do projektu uchwały nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 6

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

Radny S. Matuszczak  – odczytał w/w projekt – załącznik nr 7 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Ewa Dąbrowska. Pytań do projektu uchwały nie było

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania drogowego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP1029 S w msc. Karczewice (na długości ok. 150m)’

Następnie Radny A. Derda  – odczytał w/w projekt – załącznik 9 do protokołu.

Kierownik p. Marlena Bąk omówiła projekt do którego nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania drogowego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP1029 S w msc. Karczewice (na długości ok. 150m)’– protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt. 8

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt. 9

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XL Nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XL Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

 

Protokołowała

Justyna Kwarciak

 

 

 

Załączniki:
Protokoły z głosowań MB