artykuł nr 1

Protokół Nr XLVI.2022

OR-RG.0002.12.2022

Protokół Nr XLVI.2022
z XLVI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 24.11.2022r. 

XLVI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 24.11.2022r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 11.30 i trwała do 11.50.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XLVI Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyka, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nieobecni Radni:

  1. Adam Dreda
  2. Małgorzata Nalewajka
  3. Andrzej Wilk

 

Ad. 3

 

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
  6. Wolne wnioski i komunikaty.
  7. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie w porządek obrad pkt. 5a – zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem w porządek obrad pkt. 5a

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 3

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą.

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (12„za”) przyjęli porządek obrad.
 

Ad. 4

 

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Paweł Kowalik  

2)   Józef Koza  

3)   Stanisław Matuszczak

Przystąpiono do głosowania.

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

 

Ad. 5

 

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały -zał. nr 6 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy p. Ewa Dąbrowska omówiła odczytany projekt.

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok  – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny Radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

 

Ad. 5a

 

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały -zał. nr 8 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy p. Ewa Dąbrowska omówiła odczytany projekt.

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022-2030.

– protokół z głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

 

Ad. 6

 

Wolnych wnioskach i komunikatach głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Kłomnice p. A. Śliwakowski przekazując bieżące informacje dotyczące dostarczenia węgla dla mieszkańców Gminy Kłomnice.


Ad. 7

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLVI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

 

 

Załączniki:
protokoły z głosowaniaMB