artykuł nr 1

Zarządzenie nr 205/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2022

Zarządzenie Nr 205 /2022
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2022 roku

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r, poz. 217 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

 Powołać komisję inwetaryzacyjną w Urzędzie Gminy Kłomnice:
a) do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w składzie:
Małgorzata Woch –przewodnicząca komisji
Ewa Wychowaniec – członek komisji
Anna Jurczyk - Żak  – członek komisji
b) do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie w składzie:
Halina Koza - przewodnicząca komisji
Magda Michoń – członek komisji

§2

Ustalić termin inwentaryzacji na dzień 30.12.2022 rok.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.