artykuł nr 1

Zarządzenie nr 202/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2022

Zarządzenie Nr 202/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2022 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634) oraz art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r. poz.1967) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.32.2022 z dnia 28 grudnia 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 569,00zł przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022 rok.

 

§ 2. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  101 529,00zł

- zwiększenie wydatków  101 529,00zł.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik109 KB