artykuł nr 1

Zarządzenie nr 200/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2022

ZARZĄDZENIE NR  200/2022

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 29 grudnia 2022 roku

 

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje :

§ 1.

Powierza się Panu Kamilowi Zyzik – zatrudnionemu na stanowisku: instruktora reintegracji zawodowej, pełnienie obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2023r. do czasu nawiązania stosunku pracy z wyłonionym w drodze naboru Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2023r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.