artykuł nr 1

Zarządzenie nr 181/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.11.2022

Zarządzenie Nr 181/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2022 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r. poz.1967) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.22.2022 z dnia 4 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 2 257,47zł przeznaczonej na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej i z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.188.25.2022 z dnia 4 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 845,40zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.24.2022 z dnia 8 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 5 894,79zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.188.27.2022 z dnia 15 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 1 018,29zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.39.2022 z dnia 7 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 19 470,60zł przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.51.2022 z dnia 14 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 1 106,55zł przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.83.33.2022 z dnia 14 listopada 2022r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 41 945,00zł przeznaczonej na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.21.13.2022 z dnia 14 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 7 164,00zł przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.45.52.2022 z dnia 14 listopada 2022r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 18 265,00zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.37.2022 z dnia 14 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 15 300,00zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zasiłków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.25.2022 z dnia 14 listopada 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 124,00zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022 rok.

 

§ 2. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  1 295 435,50zł

- zwiększenie wydatków  1 295 435,50zł.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik110 KB