artykuł nr 1

Zarządzenie nr 179/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.11.2022

Zarządzenie Nr 179/2022

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 18.11.2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz.U z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

 

Wójt Gminy Kłomnice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza i przeprowadza konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

§ 2

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 listopada 2022 r.
do 23 listopada 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Kłomnice.

 

§ 3

 

Treść ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 wraz z załącznikami (tj. Projekt Programu Współpracy oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu) zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.