artykuł nr 1

Zarządzenie nr 167/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2022

 

Zarządzenie Nr 167/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 2 listopada 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Chmielarze na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Wydzierżawia się na czas oznaczony do 3 lat na rzecz P. Mirosława Gorgoń część nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej obręb geodezyjny Chmielarze oznaczonej jako działka nr ewid. 131 o pow. 0,64 ha, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00083935/0, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 0,20 q pszenicy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.