artykuł nr 1

Zarządzenie nr 159/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 3.10.2022

ZARZĄDZENIE NR 159/2022

Wójta Gminy Kłomnice – Szefa OC Gminy Kłomnice

z dnia 3 października 2022 roku.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków Obrony Cywilnej

 

Na podstawie § 3 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850)

 

zarządzam co następuje:

§ 1

W celu uporządkowania gospodarki sprzętem i mieniem Obrony Cywilnej będącego na ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice, dokonania oceny jego stanu technicznego, zaszeregowania do odpowiedniej kategorii powołuję komisję w składzie:

 

Sebastian Woch – Przewodniczący,

Michał Jamróz – Członek

Michał Łągiewka – Członek

 

§ 2

 

Komisja dokona oceny stanu technicznego sprzętu oraz środków Obrony Cywilnej, w zakresie jego przeklasyfikowania i wybrakowania przez Urząd Gminy, zgodnie z zasadami zawartymi w „ Wytycznych do gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w województwie śląskim z 2005r.”

§ 3

 

Propozycje sprzętu do przeklasyfikowania i wybrakowania należy przedstawić na druku protokołu przeklasyfikowania – wybrakowania w 2 egzemplarzach w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie w terminie do 7 października 2022 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania