artykuł nr 1

Zarządzenie nr 154/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.09.2022

Zarządzenie Nr 154/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do 3 miesięcy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wydzierżawia się na rzecz Koła łowieckiego nr 34 „ŁOWIEC” działkę rolną położoną obręb geodezyjny Kłomnice, oznaczoną jako działka o nr ewid. 1466 o ogólnej pow. 0,68 ha, księgi wieczyste CZ1C/00116623/1, na okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2. Szczegółowe warunki umowy dzierżawy zostaną określone w odrębnej umowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.