artykuł nr 1

Zarządzenie nr 201/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2022

Zarządzenie Nr 201/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przedłużenia wynajmu lokalu socjalnego w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 237/XXVII/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2021, poz.2324 z dnia 1 kwietnia 2021r.; zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłużyć na rzecz dotychczasowego najemcy na czas oznaczony tj. 02.01.2023 r. do 31.12.2025r. umowę najmu lokalu socjalnego nr 4 ( składającego się z pokoju i sieni) oraz lokalu nr 5 ( WC) znajdującego się w miejscowości Garnek przy ul. Głównej 5d o pow. użytkowej ogółem 29,88 m2 znajdującego się od strony południowej budynku. Budynek usytuowany jest na działce ewidencyjnej nr 118/22 o pow. 0,1479 ha, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00120512/1 i stanowi własność Gminy Kłomnice.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.