artykuł nr 1

Zarządzenie nr 165/2022 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.10.2022

Zarządzenie Nr 165/2022
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 295/XXXIV/2021 z dnia 21.12.2021r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2022 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.202.11.2022 z dnia 24 października 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 7 500,00zł przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.23.2022 z dnia 24 października 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 208,00zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.27.2022 z dnia 21 października 2022r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok o kwotę 470 042,00zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2022 rok.

 

§ 2. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 477 750,00zł

- zwiększenie wydatków 477 750,00zł.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik107 KB