artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 28.09.2021

Kłomnice, 28 września 2021 r.

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. uchwały nr 232/XXVII/2021 z dnia 26 marca 2021 r. – dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Zawada,
 2. uchwały nr 247/XXVIII/2021 z dnia 27 maja 2021 r. - dla obszaru obejmującego działki w miejscowości Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej

oraz zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów tych planów, a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o projektach tych planów.

Granice obszarów objętych projektami planów są określone na załącznikach graficznych do przywołanych powyżej uchwał.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych planów.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Kłomnice w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na piśmie, w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres: ug@komnice.pl), albo ustnie do protokołu.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

 

W Ó J T

mgr Piotr Juszczyk

 

 

 

 

 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 5 maja 2016r., str. 1, z późn.zm.) informuję, że:

 1. dministratorem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania projektów planów miejscowych jest Wójt Gminy Kłomnice z siedzibą: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
 2. Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni Pani Katarzyna Duda; e-mail: iod@klomnice.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu rozpatrzenia złożonych wniosków zgodnie z art. 17 pkt 1 i 4 ustawy o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe będą następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wyznaczone na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych wieczyście).
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
 6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Urzędu Gminy Kłomnice, zewnętrznym wykonawcom projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz
 8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego wniosek z wnioskodawcą.
 3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem