artykuł nr 1

Zarządzenie nr 166/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2021

Zarządzenie Nr 166/2021

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 grudnia 2021 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217 ze zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

zarządza się, co następuje :

 

§ 1.

W załączniku Nr 7 do Zarządzenia Nr 230/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kłomnice – Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Urzędzie Gminy Kłomnice wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w części I. Zasady ogólne, po pkt. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu :

„7. Składniki majątkowe powierzone innym jednostkom inwentaryzuje się poprzez przekazanie wykazu tychże składników wraz z pismem (  wzór pisma stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) i otrzymaniem pisemnego potwierdzenia  zgodności ich stanu od kontrahentów”...

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2022 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 166/2021 z dnia 31.12.2021r.

 

........................................, dnia...........................
( miejscowość )

Potwierdzenie salda składników majątkowych
 będących w posiadaniu innej jednostki

 

  Adresat:


...................................................
 ...........................................

 

Stosownie do zapisów art 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 217 ), na podstawie przeprowadzonego spisu z natury, prosimy o potwierdzenie posiadania składników majątkowych figurujących w ewidencji środków trwałych/pozostałych środków trwałych Urzędu Gminy Kłomnice według stanu na dzień 31 grudnia 20....r.

 

 

Wykazane składniki majątkowe oddane zostały w użytkowanie, administrowanie itp. na podstawie:
( umowa nr.......................................z dnia .................................................)

 

W załączeniu wykaz przekazanych składników majątkowych ( str.......)

 

 

 

 

 

pieczątka i podpis pracownika upoważnionego do
wystąpienia o potwierdzenie salda

 

Zgodność powyższego salda z Państwa danymi prosimy potwierdzić w postaci poniższego stwierdzenia na egzemplarzu niniejszego pisma. W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z Państwa zapisami prosimy o przesłanie specyfikacji różnic.

 

Wartość wykazanych składników będących w naszym posiadaniu na dzień 31 grudnia 20....r.
jest zgodna z powyższą specyfikacją.

 

 

 

  podpis i pieczątka osoby upoważnionej u adresata