artykuł nr 1

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.02.2021

Załącznik nr 1 ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej seniorzy 2021

OR.0050.25.2021

Zarządzenie Nr 25/2021

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 24.02.2021

 

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice w roku 2021

 

Na podstawie art.15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 196/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

Wójt Gminy Kłomnice,

zarządza co następuje:

 

§1

Ogłasza nabór kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice w roku 2021.

 

§2

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert oraz formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji konkursowej zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

Treść w/w ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.