artykuł nr 1

Uchwała Nr 295/XXXIV/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.12.2021

Uchwała Nr 295/XXXIV/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie: Budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości   65 230 513,99 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1,w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości  59 210 174,99 zł.w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 935 521,99 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 6 020 339,00 zł, w tym dotacje i środki  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 016 339,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 63 558 928,49 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2,w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 56 626 024,87 zł. w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 25 105 988,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 583 321,54 zł

c) dotacje na zadania bieżące 1 739 159,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 686 582,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 490 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości  6 932 903,62 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 172 655,00 zł.

§ 2. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 671 585,50 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 681 810,34 zł. w tym :
1.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -  – kwota  600 000,00 zł.  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na kontynuację inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP Skrzydlów” zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”.;

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -  kwota 81 810,34 zł. kontynuacja realizacji projektów przez Szkołę Podstawową w Witkowicach pn.” Jesteśmy sąsiadami-będziemy przyjaciółmi”, Erasmus +” oraz „Mały chór na wielki kontynent”. oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 353 395,84 zł. w tym:
1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 150 000,00 zł.
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 2 203 395,84 zł.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

-  Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 500 000,00 zł.

§ 5. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 6. Gmina w 2022 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 1 368 227,68. Szczegółowe informacje zawiera załącznik  Nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  do kwoty 2 500 000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 9. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  64 000,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową  w wysokości 158 000,00 zł  na realizację zadań własnych z zakresu   zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się  plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022r., który zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych w kwocie 10 599 575,00 zł.

2. Kwota dochodów  do odprowadzenia  do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 135 248,00zł.

3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 1 214 440,00 zł. Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 290 000,00 zł.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  w kwocie 3 863 000,00 oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  w kwocie 4 333 370,00 zł.

§ 15.   „ Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.;

§ 16. „ Ustala się plan z wyodrębnionych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”.;    

§ 17. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załączniki378 KB