artykuł nr 1

Uchwała Nr 287/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2021

Uchwała Nr 287/XXXIII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.,poz. 1372 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.1170 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M.P. 2021 poz.724) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Gminy Kłomnice
u c h w a l a :

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) OD  GRUNTÓW

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m²  powierzchni, 0,95 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni, 5,17 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  od 1m² powierzchni. 0,30 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawiez dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2020r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  od 1m² powierzchni 3,40 zł  

2) OD  BUDYNKÓW  LUB  ICH  CZĘŚCI

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej,   0,85 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej, 23,00 zł  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej, 12,04 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych świadczeń od 1m² pow. użytkowej 5,25 zł   

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej.      4,60 zł  

3) OD  BUDOWLI 2%  ich wartości określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr  199/XXIV/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Śląskiego i  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.