artykuł nr 1

Uchwała Nr 286/XXXIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2021

UCHWAŁA NR 286/XXXIII/2021
RADY GMINY KŁOMNICE

z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.


Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale nr 206/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:


1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;


2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zmianie ulegają Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.- określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
ZałącznikiMB