artykuł nr 1

Uchwała Nr 271/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021

Uchwała Nr 271/XXX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Zarządu Powiatu Częstochowskiego z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do rozpatrzenia według właściwości skargę złożoną przez Pana G.B.

§ 2. Zobowiązuję się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do poinformowania wnioskodawcy o przekazaniu skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Wnioskodawca pismem z dnia 18 sierpnia 2021 roku zwrócił się do Rady Gminy Kłomnice w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2021 roku zapoznała się z pismem i uznała, iż zgodnie z Uchwałą Nr 470/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, którego realizację w roku 2021 wspiera Powiat Częstochowski została udzielona dotacja na wykonywanie w/w zadania organizacji Fundacja Studencka ”Młodzi – Młodym Częstochowa”. W związku z podjętą Uchwałą Powiat Częstochowski podpisał umowę z wymienioną organizacją. Dnia 30 października 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Gminą Kłomnice na realizację przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać go właściwemu organowi.
O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

W związku z powyższym Komisja, Skarg Wniosków i Petycji uznała o zasadności przekazania skargi zgodnie z kompetencją do Zarządu Powiatu Częstochowskiego.

Rada Gminy Kłomnice podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.