artykuł nr 1

Uchwała Nr 268/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021

Uchwała Nr 268/XXX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.)


Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
na usługi , pomoc rzeczową , posiłki,  zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie , zasiłki okresowe  i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.

§ 2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy określonych w paragrafie 1, przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z poniższą tabelą:
 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego , o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków ustalona w %
w stosunku do wartości przyznanego świadczenia

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Powyżej 100 % -150%

40%

60%

Powyżej 150 % -200%

50%

70%

Powyżej 200 % -300%

70%

80%

Powyżej 300%

100%

100%

§ 3. Traci moc uchwała Nr 58/VIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2007r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.