artykuł nr 1

Uchwała Nr 264/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021

Uchwała Nr 264/XXX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

 Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r. następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 808 486,58 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w miejscowości Rzeki Małe, zwiększenie subwencji ogólnej, otrzymanie pomocy finansowej w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., z otrzymaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę budynku OSP w Skrzydlowie, środki finansowe na promocję szczepień oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 1 - dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 808 486,58 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w miejscowości Rzeki Małe, zwiększenie subwencji ogólnej, otrzymanie pomocy finansowej w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., z otrzymaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę budynku OSP w Skrzydlowie, środki finansowe na promocję szczepień oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 2 - wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

3) zwiększa się przychody i rozchody  załącznik nr 3 - otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załączniki 1-349 KB