artykuł nr 1

Uchwała Nr 261/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.06.2021

Uchwała Nr 261/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej

Na podstawie art 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 11 ust.2, art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1990 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 10 lat nieruchomość rolną oznaczoną jako działka o nr ewidencyjnym 2223 o pow. 1,5076 ha, obręb ewidencyjny 0019 -  Witkowice, położoną w miejscowości Witkowice, stanowiącą własność Gminy Kłomnice na podstawie księgi wieczystej nr CZ1C/00022665/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Bartłomiej Żurek