artykuł nr 1

Uchwała Nr 257/XXIX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.06.2021

Uchwała Nr 257/XXIX/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 zd. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 503) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2020 rok  i sprawozdania finansowego Gminy Kłomnice za 2020 rok oraz po zapoznaniu się:

1) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,

2) informacją o stanie mienia Gminy Kłomnice,

3) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice absolutorium,

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,

po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy i udzieleniu Wójtowi Gminy Kłomnice wotum zaufania,

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Bartłomiej Żurek