artykuł nr 1

Uchwała Nr 253/XXVIII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.05.2021

Uchwała Nr 253/XXVIII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz.870 ze zm.),

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej 26 lutego 2021 roku przez Panią Teresę Garland w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Rada Gminy Kłomnice postanawia petycji nie uwzględnić.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2021r. do Rady Gminy Kłomnice wpłynęła petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, wniesiona przez Panią Teresę Garland, działającej w imieniu Pana Marka Krasnopolskiego i Pana Piotra Smolana. Przedmiotem petycji jest postulat podjęcia przez Rade? Gminy Kłomnice uchwały, zgodnie z którą Rada warunkowo poparłaby Tymczasowa? Rade? Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ czuwający nad polska? racja? stanu i reprezentujący suwerena - naród polski – tak wewnątrz, jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych, do momentu przegłosowania przez suwerenów nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego Rządu z Prezydentem na czele. Oznacza to, ze Tymczasowa Rada Narodu Polskiego stałaby się ośrodkiem sterującym tylko w przypadku, gdyby zabrakło rządu i Prezydenta.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 maja 2021 roku. Komisja w pierwszej kolejności dokonała weryfikacji petycji pod względem formalnym tj. dokonano sprawdzenia, czy spełnia ona wymagania opisane w art.4 ustawy o petycjach. Komisja ustaliła, że petycja z dnia 26 lutego 2021 roku  spełnia wymagania formalne. Ustalono także że petycja została wniesiona w interesie publicznym.

Wnosząca petycje? Pani Teresa Garland wyraziła zgodę na publiczną publikację swoich danych koniecznych do realizowania petycji.

Na wstępie należy wskazać, że art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), stanowi, iż „Przedmiotem petycji  może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji” a działanie polegające na podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kłomnice zgodnie z którą Rada warunkowo poparłaby Tymczasowa? Rade? Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny nie mieści się w zakresie działania organów gminy.

Rada, jako organ uchwałodawczy gminy, zobowiązana jest bowiem do działania na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że każda czynność podejmowana przez radę gminy powinna znajdować podstawę w przepisach prawa, a uchwały o charakterze niewładczym (apele, rezolucje, odezwy) muszą mieścić się w kompetencjach gminy i organu stanowiącego, określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw właściwych dla społeczności lokalnej. Biorąc pod uwagę przepis art.18 ust.1 u.s.g., który stanowi, że „do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej", wskazać należy, że niedopuszczalna jest jego wykładnia rozszerzająca. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje się, że przepis art.18 ust.1 u.s.g. daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii niemającej charakteru normatywnego np. o charakterze programowym, intencyjnym, pozostających w granicach zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa.

Biorąc pod uwagę treść złożonej petycji należy uznać, że zawarta w petycji propozycja treści uchwały nie zawiera podstaw prawnych uprawniających Radę Gminy Kłomnice do jej podjęcia. Ponadto zaproponowane przez wnoszącą petycję rozwiązania są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, który wyraźnie określa zasady wyboru władz RP oraz wskazuje rozwiązania prawne w przypadku braku możliwości sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, osobą wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej jest tymczasowo Marszałek Sejmu. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

Wobec powyższego złożona petycja nie może zostać uwzględniona przez Radę Gminy Kłomnice.