artykuł nr 1

Uchwała Nr 236/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2021

Uchwała Nr 236/XXVII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, działek o nr ewid.:

1) 309 o pow. 0,28 ha, obręb geodezyjny 0008- Konary, k. m. 2, księga wieczysta CZ1C/00131865/0,

2) 306 o pow. 0,6142 ha, obręb geodezyjny 0008-Konary, k. m. 2, księga wieczysta CZ1C/00110618/1,

3) 424/2 o pow. 0,29 ha, obręb geodezyjny 0008- Konary, k. m. 2, księga wieczysta CZ1C/00131865/0,

4) 438/2 o pow. 0,36 ha, obręb geodezyjny 0008- Konary, k. m. 2, księga wieczysta CZ1C/00064400/2,

5) 407 o pow. 0,69 ha, obręb geodezyjny 0008- Konary, k. m. 2, księga wieczysta CZ1C/00096753/4,

6) 557/2 o pow. 0,46 ha, obręb geodezyjny 0005- Garnek, k. m. 2, księga wieczysta CZ1C/00153331/8,

7) 209/1 o pow. 0,30 ha, obręb geodezyjny 0003- Chmielarze, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00075537/1,

8) 209/3 o pow. 0,1194 ha, obręb geodezyjny 0003- Chmielarze, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00083935/0,

9) 632 o pow. 0,28 ha, obręb geodezyjny 0015- Rzeki Wielkie, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00153331/8,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.